გიორგი ანჩაბაძე

გიორგი ანჩაბაძე
გიორგი ანჩაბაძე დაიბადა ქ. თბილისში 1949 წელს ისტორიკოს ზურაბ ანჩაბაძის ოჯახში. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, შემდეგ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის, აქრეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ასპირანტურა. 1975 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 1990 წელს – სადოქტორო. არის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.
გიორგი ანჩაბაძის მთავარი ნამუშევრები ეძღვნება საქართველოს და კავკასიის ხალხთა ისტორიას, უძველესი დროიდან დღემდე. იკვლევს ასევე სამხედრო ისტორიის პრობლემებს და კავკასიის კულტურულ-ისტორიულ კავშირებს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან, კერძოდ, თურქეთთან.
ზოგიერთი წიგნი და სტატია


ქართულ ენაზე

1. საქართველოს სამხედრო ისტორიის საკითხები
2. საქართველოს ისტორია (მოკლე ნარკვევი)
3. ამ პრობლემას სამხედრო გადაწყვეტა არა აქვს
4. ქართული სამხედრო ორგანიზაციის ისტორიიდან (“შიდა სპა”, ანუ “შიდა ლაშქარი”)
5. 1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და აფხაზეთის აჯანყება
6. აფხაზები
7. მდინარეების “ეგრისწყლისა” და “დრაკონის” იდენტიფიკაციისათვის
8. შერვაშიძეთა გვარის წარმოშობის შესახებ
9. ქართველი ხალხის ეთნიკური განვითარების ძირითადი ეტაპები უძველესი დროიდან ერის ჩამოყალიბების სტადიამდე
10. XVIII საუკუნის ორი ოსმალური დოკუმენტი სოხუმის ციხის შესახებ
11. თანამედროვე საქართველოსათვის ჩრდილოკავკასიური ფაქტორის ჩამოყალიბების ისტორიული წინაპირობები (2008 წლამდე)
12. ეთნონიმ ”ხაზარის” მნიშვნელობისათვის ”ქართლის ცხოვრებაში”
13. ქართული საშქრის საბრძოლო წყობა
14. სასანური ირანის წინააღმდეგ ვახტანგ გორგასლის პირველი ომის შესახებ

ინგლისურად

1. The Vainakhs (The Chechen and Ingush)
2. History of Georgia
3. The problems of Georgian military history (theses)
4. Principal Stages of Ethnical Development of the Georgian Nation from Ancient Times to the Phase of Nation Formation
5. Mass terror in the USSR: The Story of One Family
6. Georgia-Abkhazia: Historiography and Conflict
Experience of Teaching History as a Form of Mediation

რუსულად

1. Вайнахи (чеченцы и ингуши)
2. Абхазская хроника XIX века (Из истории утверждения русского владычества в Абхазии)
3. Попытки нейтрализации грузино-абхазского конфликта методами народной дипломатии
4. Проблемы этнической истории абхазов на фоне грузино-абхазского конфликта
5. Преодолевая поствоенный синдром
6. Обзор грузинской прессы о «малой войне» в Кодорском ущелье (август-октябрь 2001 г.)
7. Народная дипломатия и миротворчество. По материалам постоянно действующей грузино-абхазских конференций, организованной калифорнийским университетом (г. Ирвайн) в 1999-2001 годах
8. Князья Мачабели
9. К проблеме происхождения княжеского рода Шервашидзе-Чачба
10. Массовый террор в СССР. История одной семьи
11. Грузия-Абхазия: историография и конфликт (О моем опыте медиации посредством передачи исторических знаний)
12. Грузия и Абхазия: утраченные возможности (до 2008 года)
13. Исторические предпосылки формирования северокавказского фактора для современной Грузии (до 2008 года)
14. Проблемы этнической истории Абхазов на фоне грузино-абхазского конфликта
15. По поводу необоснованных критических замечаний (Ответ гг. Танкиеву А.Х. и Сампиеву И.М.)
16. Проблемы этнической истории Абхазов на фоне Грузино-Абхазского конфликта